Johtamisjärjestelmät ja vastuullisuus

Hannu Salminen AO-Projektit Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija

Hannu Salminen AO Projektit

 

[email protected]
[email protected]
+358 (0) 400 787 323

Laatujärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
  uudistaminen
Ympäristöjärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
  lainsäädännön vaatimukset
  ympäristönäkökohtien määrittäminen ja kehittäminen
  hiilijalanjälkilaskenta
Työturvallisuusjärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
  lainsäädännön vaatimukset
  riski- ja vaaranarvioinnit
Energiatehokkuusjärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
Prosessit  
  prosessien määrittäminen / kuvaaminen
  prosessien mittaaminen ja kehittäminen
  henkilöstön koulutus
Strategiatyö
  toimintaympäristöanalyysit
  megatrendit
  sidosryhmien vaatimukset ja niiden huomiointi
  riskianalyysit
  työpajat
Mittaaminen ja seuranta
  organisaation toiminnan mittaaminen ja seuranta
  mittaustulosten analysointi ja hyödyntäminen
  korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
Vastuullisuus
  toiminnan ympäristövaikutusten huomiointi ja kehittäminen
  toiminnan eettisyyden huomiointi
  toimittajaverkoston vastuullinen toiminta
  vastuullisuusraportoinnit
Infektioturvallisuus
  infektioriskien huomiointi yrityksen toiminnassa
  infektiohallinnan kehittäminen ja mittaaminen
Asiakastyytyväisyys
  asiakastyytyväisyyden mittaaminen
  asiakastyytyväisyyden edistäminen toiminnan kehittäminen kautta
Isännöinnin auktorisointi
  toiminnan kehittäminen ISA-kriteerien mukaisesti
  • laatujärjestelmien rakentaminen, auditoinnit ja uudistaminen ISO 9001:2015 standardin mukaisesti (n. 300 yritysasiakasta vuodesta 1996)
  • ympäristöjärjestelmien rakentaminen ja auditoinnit mukaan lukien ympäristönäkökohtien määrittäminen ja kehittäminen ISO 14001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti (n. 60 yritysasiakasta vuodesta 1996).

Avustan yrityksiä ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön vaatimusten tunnistamisessa ja hallinnassa. Myös hiilijalanjäljen laskenta onnistuu.

Viimeisen kolmen vuoden ajan olen konsultoinut ISO 45001:2018 -standardin mukaisten työturvallisuusjärjestelmien rakentamista sekä auditoinut näitä järjestelmiä.

Minulta löytyvät osaaminen ja työkalut laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien edellyttämien riski- ja vaaranarviointien tekemiseen.

Olen kouluttanut ja auditoinut sekä pk-yritysten että suuryritysten ISO 50001:2018 -pohjaisia energiatehokkuusjärjestelmiä. Myös ETJ+ vaatimusten mukainen energiatehokkuusjärjestelmäkonsultointi on tuttua työtä.

Keskeinen osa johtamisjärjestelmien rakentamista on yrityksen prosessien määrittäminen ja kuvaaminen, prosessien mittaaminen ja kehittäminen sekä edellä mainittuihin liittyvä henkilöstön koulutus.

Samoin johtamisjärjestelmien kehittämistyössä olen rakentanut menettelytapoja toiminnan ja laadun mittaamiseen sekä seurantaan, mittaustulosten analysointiin ja hyödyntämiseen sekä korjaavien toimenpiteiden prosesseja.

Asiakas- ja muut sidosryhmätyytyväisyystutkimukset, asiakastyytyväisyyden mittaaminen sekä asiakastyytyväisyyden edistäminen toiminnan kehittämisen kautta onnistuvat niin yritysten prosessien rakentamisen kuin suoraan tuotettavana palveluna.

Yritysten strategiatyössä olen ollut rakentamassa toimintaympäristöanalyyseja, luennoinut megatrendien muutoksista ja merkityksestä, sidosryhmien vaatimuksista ja niiden huomioinnista, tehnyt riskianalyysejä ja pitänyt strategiatyöpajoja.

Yritystoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä palveluihini kuuluvat toiminnan ympäristövaikutusten kartoitukset, toiminnan eettisyyden kartoitukset, toimittajaverkoston vastuullisen toiminnan arvioinnit sekä vastuullisuusraportointien koostaminen.

Osana johtamisjärjestelmien kehittämistä voin tukea yrityksiä myös infektioturvallisuuden kehittämisessä:

  • auditoinnit liittyen infektioriskien huomiointiin yrityksen toiminnassa
  • infektiohallinnan kehittäminen ja mittaaminen.

Erityistoimialana olen kahdeksan vuoden ajan toiminut isännöintiyritysten auktorisoijana eli toiminnan kehittäminen ISA-kriteerien mukaisesti on minulle hyvin tuttua (n. 120 auktorisoitua yritystä).

Avustamme ELY:n hakemuksen teossa. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää

[email protected]
[email protected]
+358 (0) 400 787 323