ELY:n tukemat yritysten Kehittämispalvelut

 

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointipalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Yritysten kehittämispalvelut koostuvat Analyysi, Konsultointi- ja Koulutuspalveluista.

Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Palvelu on myös edullista yritykselle, sillä yhden konsultointipäivän hinta on 325,00 € (alv 0%) ja ELY maksaa loput.
Konsultointipäiviä voi saada kerralla 2-4 päivää ja maksimissaan 15 päivää 3 vuoden aikana.

Yrityskatsastuksen asiantuntijat tarjoavat seuraavia palveluita:

2. Tuottavuus

Hannu Salminen AO-Projektit Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija

Hannu Salminen AO Projektit

 

[email protected]
[email protected]
+358 (0) 400 787 323

 

* Laatujärjestelmien rakentaminen, auditoinnit ja uudistaminen ISO 9001:2015 standardin mukaisesti (n. 300 yritysasiakasta vuodesta 1996)
* Ympäristöjärjestelmien rakentaminen ja auditoinnit mukaan lukien ympäristönäkökohtien määrittäminen ja kehittäminen ISO 14001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti (n. 60 yritysasiakasta vuodesta 1996).
* Avustan yrityksiä ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön vaatimusten tunnistamisessa ja hallinnassa. Myös hiilijalanjäljen laskenta onnistuu.
* Viimeisen kolmen vuoden ajan olen konsultoinut ISO 45001:2018 -standardin mukaisten työturvallisuusjärjestelmien
rakentamista sekä auditoinut näitä järjestelmiä.
* Minulta löytyvät osaaminen ja työkalut laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien edellyttämien riski- ja vaaranarviointien tekemiseen.
* Olen kouluttanut ja auditoinut sekä pk-yritysten että suuryritysten ISO 50001:2018 -pohjaisia energiatehokkuus-järjestelmiä. Myös ETJ+ vaatimusten mukainen energiatehokkuusjärjestelmäkonsultointi on tuttua työtä.
* Keskeinen osa johtamisjärjestelmien rakentamista on yrityksen prosessien määrittäminen ja kuvaaminen, prosessien mittaaminen ja kehittäminen sekä edellä mainittuihin liittyvä henkilöstön koulutus.
* Samoin johtamisjärjestelmien kehittämistyössä olen rakentanut menettelytapoja toiminnan ja laadun mittaamiseen sekä seurantaan, mittaustulosten analysointiin ja hyödyntämiseen sekä korjaavien toimenpiteiden prosesseja.
* Asiakas- ja muut sidosryhmätyytyväisyystutkimukset, asiakastyytyväisyyden mittaaminen sekä asiakastyytyväisyyden edistäminen toiminnan kehittämisen kautta onnistuvat niin yritysten prosessien rakentamisen kuin suoraan tuotettavana palveluna.
* Yritysten strategiatyössä olen ollut rakentamassa toimintaympäristöanalyyseja, luennoinut megatrendien muutoksista ja merkityksestä, sidosryhmien vaatimuksista ja niiden huomioinnista, tehnyt riskianalyysejä ja pitänyt strategiatyöpajoja.
* Yritystoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä palveluihini kuuluvat toiminnan ympäristövaikutusten kartoitukset, toiminnan eettisyyden kartoitukset, toimittajaverkoston vastuullisen toiminnan arvioinnit sekä vastuullisuusraportointien koostaminen.
* Osana johtamisjärjestelmien kehittämistä voin tukea yrityksiä myös infektioturvallisuuden kehittämisessä:
     – auditoinnit liittyen infektioriskien huomiointiin yrityksen toiminnassa
     – infektiohallinnan kehittäminen ja mittaaminen.
* Erityistoimialana olen kahdeksan vuoden ajan toiminut isännöintiyritysten auktorisoijana eli toiminnan kehittäminen ISA-kriteerien mukaisesti on minulle hyvin tuttua (n. 120 auktorisoitua yritystä).

3. Markkinointi, myynti ja asiakkuus

Jari Laakkio Caudillo Oy:stä (perustettu 1994) on tämän osa-alueen asiantuntija

Jari Laakkio Caudillo Oy


[email protected]
[email protected] 
+358 (0) 500 780 070

 

Strategiatyö: Nykytilanteen kuva, Strategian rakentaminen, Asiakas- sekä tuote- ja palveluryhmittelyt, Markkinoiden ja kilpailun tilannekuvan rakentaminen, Tavoitteet ja niiden mittarit, Megatrendit ja niiden vaikutukset

Viestintä: Asiakaskohderyhmien määrittely, Mediakanavien valinta, Viestinnän suunnittelu helpoksi ja toimivaksi malliksi,  Tunnettavuuden suunnittelu ja rakentaminen, Kiinnostavuuden suunnittelu ja rakentaminen, Löydettävyyden suunnittelu ja rakentaminen.

Markkinointi: Huomionarvon suunnittelu ja rakentaminen, Mielenkiinnon lisäämisen suunnittelu ja rakentaminen, Aktivointien suunnittelu ja rakentaminen, Kilpailija-analyysi (markkinointi/talous), Vuosikello, Google-markkinointi, SOME-markkinointi.

Myynti: Strategia myyntitavoitteen aika- ja tuoteryhmätasolle, Yrityksen oman myyntimallien suunnittelu ja rakentaminen, Myyntisiilot: a) Markkinointiviestinnän suunnitelma ja siilo sekä b) Myynnin suunnitelma ja siilo.

Asiakkuudet: Asiakassegmentointi, Uusasiakashankinnan suunnittelu, Myyntiä tehostava asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM), Uusasiakashankinnan liidilistojen rakentaminen ja CRM:n siirto.

Digitaaliset toiminnot: Digitaalisten työkalujen höytyjen kartoitus,

Mittaaminen ja raportointi: Mediakanavakohtaiset mittarit, Markkinointi-Viestinnän mittarit, Myyntiputken mittarointi

Tyypillisimpiä tuloksellisia esimerkkejä ovat:

Manutec Oy (ent. It-Line Manufacturing Oy sopimusvalmistus) vuodesta 2017 alkaen tehtävinä mm.
   – Markkinointiviestinnän kääntäminen omasta tuote- ja palvelulähtöisyydestä asiakkaan tarvelähtöiseen ryhmittelyyn
   – Markkinointi-Viestintä-Myynti eli MVM-siilon tehostaminen 
   – Seurauksena tarjouspyyntöjen ”liian” suuri määrä, jonka esikäsittelyä kehitettiin parempien liidien löytymiseksi.
   – Lisäksi olemme olleet rekrykouluttamassa yritykselle useita avainhenkilöitä: projektipäälliköitä, ostajia ym.
   – Yritys on kasvanut voimakkaasti ja valittu 07/2021 Kauppalehden Suomen 100 voimakkaimmin kasvavan yrityksen listalle. 
   Lisätietoja: liiketoimintajohtaja Kirsi Junnilainen, www.manutec.fi Finder https://bit.ly/3lPuCEn, SSS https://bit.ly/3EDwZTr

Toinen tyypillinen kehittäminen on Markkinointi-Viestintä-Myynti- eli MVM-putken tehostaminen:
   – Asiakasryhmien tarkempi ryhmittely ja niiden tarpeiden määrittely
   – Sopivien uusasiakasryhmien määrittely ja hankinta
   – MVM-tehokkaan Asiakashallintajärjestelmän (CRM) käyttöön otto
   – Suosittelemme PipeDrive-asiakashallintajärjestelmää
 Lue lisää 
   – Nykyinen asiakaskanta siirretään CRM:ään ja lisäksi haetaan esim. useiden satojen potentiaalisten b2b-uusasiakkaiden listaa
   – Tehokas MVM-markkinointiputken rakentaminen ja käyttöön otto
   – Tästä löytyy useita eri esimerkkiyrityksiä viimeisimpinä Marine Alutech Oy:n maahantuontiyhtiö Polar Diesel Oy, 
      Vaakkutech Oy, NPY-Machinery Oy ym. 

Ota yhteyttä, ja keskustellaan miten yrityksesi Markkinointi-Viestintä-Myynti prosessia voidaan kehittää mm. kasvattamalla uusasiakashankinnalla liidejäsi, tehostamalla hyvällä CRM:llä myyntitoimintaasi, sekä mittaamalla tuloksia.
Keskustallaan ja laaditaan suunnitelma jolla ELY lähtee rahoittamaan yritystoimintasi kehitystä.

Ota yhteyttä!

Lataa tarkempi YK – Markkinointiviestinnän ja myynnin kehittämispalvelut 2021 02